Logistyka magazynowa – procesy magazynowe

Co obejmuje logistyka magazynowa?

Działania operacyjne zachodzące w procesie magazynowania wykonywane przez pracowników magazynu to logistyka magazynowa. Proces magazynowania, czyli przyjmowanie, składowanie, kompletacja i wydawanie towarów z magazynu składa się nie tylko z szeregu czynności operacyjnych związanych z przepływem towarów, ale również z przepływu informacji.

Procesy magazynowe

Ze wszystkimi fazami procesu magazynowania związana jest bezpośrednio funkcja przemieszczania. W wyniku wszystkich czynności magazynowych następuje rotacja zapasów. Logistyka magazynowa wyodrębnia podzielić na cztery operacje przemieszczania:
1) przyjmowanie towarów do magazynu ze środków transportu,
2) przemieszczanie towarów do określonego miejsca w magazynie,
3) skonfigurowanie odpowiednich zestawów towarów w celu realizacji zamówień klientów lub zapewnienia surowców do produkcji,
4) ładowanie towarów w celu wysyłki bądź do klienta, bądź na linię produkcyjną.
Wymienione operacje obejmują przemieszczanie na niewielkich odległościach. Istnieją trzy zasady, zgodnie z którymi może następować przepływ towarów wewnątrz magazynu:
1) LIFO (Last In First Out) – opiera się na regule stosu, a zatem towar, który dotarł do magazynu jako ostatni jest wydawany w pierwszej kolejności. W praktyce jest to rzadko stosowana zasada.
2) FIFO (First In First Out) – zasada ta gwarantuje priorytetowe wydanie tej partii
towaru, która została dostarczona na magazyn najwcześniej. Regały wykorzystywane w procesie magazynowania, które spełniają tę zasadę to regały przepływowe. Jest to najczęściej stosowana strategia (stosowana wówczas, gdy nie ma konieczności stosowania zasady FEFO), bowiem najbardziej naturalna. Co oczywiste, nie jest pożądana sytuacja, w której dana partia towaru zalega na magazynie.
3) FEFO (First Expired First Out) – zasada, w której przemieszczanie towarów
uzależnione jest od dat ważności produktów. Dotyczy najczęściej produktów
świeżych i spożywczych.
Podsumowując, dla zapewnienia realizacji procesu magazynowego muszą zostać spełnione następujące warunki techniczno – organizacyjne: odpowiednia wielkość powierzchni magazynowej, na której wykonywane będą czynności; maszyny i urządzenia, przy pomocy których czynności te będą wykonywane; personel magazynowy wykonujący czynności wraz z przydzielonymi zadaniami do wykonania; system ewidencji stanu i przepływu towarów w magazynie. Taka logistyka na magazynie to poprawnie funkcjonująca logistyka magazynowa.

Informacje pochodzą z serwisu https://www.deltatrans.pl/pl/15,Logistyka-magazynowa