Kim jest syndyk?

Syndyk jest to inaczej osoba powołana przez sąd, która ma uprawnienia do przeprowadzenia postępowań na osobach prywatnych lub firmach będących w stanie upadłości. Najczęściej likwidacja majątku opiera się na tym, aby w pełni spłacić roszczenia wierzycieli. Poza tym do zadań syndyka należą również:

  1. przygotowanie planu likwidacyjnego firmy;
  2. poinformowanie wierzycieli, banki, pocztę oraz inne o upadłości danej firmy;
  3. troska nad upadłą firmą;
  4. dokonanie spisu ilości oraz wartości i masy upadłej firmy;
  5. sporządzenie listy wierzytelności;
  6. sprzedaż majątku firmy.

Syndykiem zostaje osoba, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Od niedawna zawód ten zmienił nazwę na doradca restrukturyzacyjny, gdyż aktualnie syndyk jest tylko daną funkcją na czas postępowania sądowego. Aktualnie zadaniem doradcy restrukturyzacyjnego jest postępowanie restrukturyzacyjne, które ma zapobiec upadnięcie danej firmy. Należy też pamiętać, że postępowania upadłościowe nadal będą realizowane, lecz wymagają one bardziej doświadczonych doradców. Syndyk z dniem obowiązujących przepisów powinien zapobiec upadnięciu danego majątku, lecz jeśli nie uda się zapobiec w żaden możliwy sposób to ogłoszenie upadłości jest ostatecznością. Zazwyczaj udaje się uratować od upadnięcia bardzo mało firm.

Na dziś dzień, aby uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka) należy spełnić warunki określone w przepisach, a są to m.in.: wykształcenie wyższe w tym stopień magistra, brak przeciwwskazań zdrowotnych, nie była ścigana oraz podejrzana o jakiekolwiek przestępstwa, posiada bardzo dobrą opinię, uzyskała pozytywny wynik z egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez MSWiA, posługuje się poprawnie językiem polskim umożliwiającym bezproblemowe wykonanie czynności syndyka oraz posiada obywatelstwo Polskie, bądź innego kraju przynależnego do Unii Europejskiej.

W momencie zakończenia postępowań likwidacji firmy syndyk musi sporządzić sprawozdanie z czynności jakich dokonał oraz należy wraz z uzasadnieniem napisać sprawozdanie rachunkowe jak i końcowe, które należy złożyć w sądzie.

Źródła:
https://www.katowice.so.gov.pl/318/
http://www.paulewicz.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Syndyk